İş Kazası ve Kök Neden Analizi Nedir?

Kök – neden analizi; karşılaşılan bir sorunun altta yatan nedenlerini belirleyerek kuruma yarar sağlar. Kök neden analizi, aynı sorunun gelecekte de sürekli tekrarlanarak aynı tespitin yinelenmesini de önler.

İş Kazası ve Kök Neden Analizi Eğitiminin Amacı Nedir?

Kaza araştırma takımlarında görev alacak her düzey profesyonelin farkındalığını arttırmayı ve mesleki yeterliliğini geliştirmeyi hedefleyen eğitimdir. Eğitimin başlıca amacı, ramak kala olaylar ve iş kazalarının araştırma süreçleri ile ilgili temel ilkelerin kavranması, kazaların arkasında yatan kök nedenlerin tespiti yöntemlerinin kavranması ile raporlama ve izleme süreçlerinin kavranmasını sağlamaktadır.

İş Kazası ve Kök Neden Analizi Eğitim İçeriği Nedir?

  • Temel kavramlar
  • İş kazaları ve yasal süreçler
  • Kaza ve olay araştırmasının kuruluşlarda yeri
  • Kaza ve olay araştırma takımının seçimi ve takımın görev, yetki ve sorumlukları
  • Kök neden analizi teknikleri
  • Kaza ve olayların kök nedenlerini belirleme aşamaları
  • Kaza ve olay araştırmalarında uzman yaklaşımı
  • Kaza ve olay raporlama teknikleri
  • Kaza raporu sonrası kontrol önlemleri planlama
  • Kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi

İş Kazası ve Kök Neden Analizi Eğitimini Kimler Almalıdır?

İş Kazası olay inceleme ve araştırma ekip üyeleri, üst düzey yöneticiler, ilgili bölüm yöneticileri.

KANUN NE DİYOR?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi bölümü 14. Maddenin a bendi kapsamında “Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesine göre de, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi olanların bu konularda özel olarak eğitilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.